Form Register

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อมูลโรงเรียนพ่อแม่

E-mail Print PDF
โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ทุนชีวิตของอริยชน...ที่พ่อแม่ให้ลูกได้
 
bcwhzx3jovoxarความเป็นมาจากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปีของเสถียรธรรมสถาน ในการนำธรรมะมาใช้ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกคลอดใน ‘บ้านสายสัมพันธ์’ (บ้านพักพิงสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวเป็นแม่) การสร้างวงศาคณาญาติในการเลี้ยงดูเด็กใน ‘อนุบาลฝีมือพ่อแม่’ ‘บ้านวันอาทิตย์’ และ ‘ครอบครัวแห่งสติ’ รวมถึงการจัดการศึกษาวิถีพุทธระดับปฐมวัยในบ้านเรียนแห่งรักและศานติ(ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) อันเป็นการทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของ ‘บวร-บ้าน วัด โรงเรียน’ ที่ไม่มีรั้ว โดยนำความอบอุ่นของบ้าน ความมีวินัยของวัด คือการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวัยของโรงเรียน มาบูรณาการเป็น ‘ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัยในครอบครัว’ และสร้างวงศาคณาญาติที่เกื้อกูลต่อการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งที่คลอดมาจากโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และเด็กในครอบครัวที่มาลงทุนร่วมกัน ที่จะเรียนรู้การสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็ก ในนาม ‘โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้’

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัว และอบรมเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการจัดการอารมณ์ตนเองและการสื่อสารกันในครอบครัว 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในกระแสของอริยบุคคล คือ สุขง่าย...ใช้น้อย สุขจากการสร้าง และสุขจากการให้ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย 3.เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้เด็กและครอบครัวได้มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกบนหนทางอริยะ

กลุ่มเป้าหมาย 

1.ครอบครัว (พ่อแม่ลูก) ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด -๑๒ ปี
2.วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการสร้างโลกให้มีอริยะ

 

แนวคิดโรงเรียนพ่อแม่...

mpaob0hqkihsnxอริยะสร้างได้ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดย การส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กให้มีสัมมาทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ของตนเอง โดยใช้ลูกเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของพ่อแม่ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ครรภ์ของแม่คือโลกของลูก เมื่อลูกคลอดจากครรภ์ บ้านคือห้องเรียนห้องแรกของลูก โดยมีพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก เมื่อพ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาชีวิตตนเองในการอยู่กับโลกที่เป็น อย่างไม่เป็นทุกข์ได้แล้ว จึงจะเป็นต้นแบบชีวิตที่เจริญอย่างอริยชนให้ลูกได้ ขณะเดียวกันเมื่อพ่อแม่ฝึกฝนการเฝ้าสังเกตตนเองตามหลักพุทธศาสนา จะเกิดความเข้าใจในทุกข์สุขของลูกที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมต่างๆ และหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งได้อย่างเหมาะสม


วิถีชีวิตของชุมชน - โรงเรียนพ่อแม่ มีในทุกวันอาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน


 

 

๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียนและติดป้ายชื่อ เรือนอริยะสร้างได้ ทีมสื่อสารสร้างสุข 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๑.วงกลมแห่งรักและแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติ ลานอริยะสร้างได้ ครูแอม+แม่ครูแหวน และคณะแม่ครู

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๒.ช่วงภาษาคน - ภาษาธรรม ‘บ้าน-วัด-โรงเรียน กับการสร้างอริยะ’ - ภาวนากับบทเพลงแห่งสติ เพื่อเพิ่ม ‘ทุนของชีวิต...คือจิตที่ไม่ขุ่นมัว’- สังเกตเรา...สังเกตลูก - มีความสุขให้ลูกเห็น...เป็นคนดีให้ลูกดู- “ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา …. สู่ความเป็นอิสระและหลุดพ้น”

๑๐.๓๐ – ๑๕.๐๐น.
๓ .สุนทรียนิทาน (หลังจากร่วมกิจกรรมที่ธรรมศาลา) ลานปัญญา คณะแม่ครู 
๔. ช่วงภาษากาย-ภาษาใจ เรียนรู้ศีล-สมาธิ-ปัญญา จากสุข 3 ขั้น ในซุ้มกิจกรรม ‘กายอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ’ (เด็กและผู้ใหญ่ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน และเลือกเข้าร่วมตามความสนใจของเด็ก) ลานจัดซุ้มกิจกรรม คณะแม่ครูและพี่ๆอาสา
{ สำหรับเด็กแรกเกิด- ๔ ปี อนุบาลฝีมือพ่อแม่ (เรียนรู้วิถีชีวิตแห่งสติในบ้านผ่านบทเพลงบทกลอนโลกแห่งนิทาน เล่นอิสระ ศิลปะกับ ลมหายใจแห่งสติ และงานฝีมือสำหรับพ่อแม่ เรือนอริยะสร้างได้ 
{ สำหรับเด็ก ๓ – ๖ ปี (๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองตามแนวพุทธ โดย กิจกรรมเคลื่อนไหว “แม่ไก่แดง แสนขยัน" สถูปมนต์ ประภัสสร แม่แอ้ม-แม่กุ้ง-แม่โอ๊ะ 
{สำหรับเด็กอายุมากกว่า ๔ ปี ขึ้นไป ( เปิดซุ้มพร้อมกัน เวลา ๑๐.๓๐น. )
 ๑) ลมหายใจกับปลายพู่กัน (ผ้าบาติก)
 ๒) คุณตาคุณยายยังเด็ก (ขนมลูกชุบ)
 ๓) ดินหนึ่งก้อนกับใจหนึ่งดวง (ดินหอมประดิษฐ์)
 ๔) แสงเทียนแห่งปัญญา (ปั้นเทียน)
 ๕) อาหารนี้ฝีมือหนู...แต่งหน้า แต่งใจ (ขนมเค้กปีใหม่)
 ๖) Card & Christmas Tree (ประดิษฐ์การ์ด จากกระดาษและวัสดุเหลือ)
 ๗) กายอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน (ปั้นดินเหนียว กับพี่อาสาหน้าร้านเครื่องดื่มชมสวน)
๘) งานเยาวชนจิตอาสา อายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ อาหารกลางวันตามอัธยาศัย : แนวมังสวิรัตและธรรมชาติบำบัดและก๋วยเตี๋ยว ร้านสายสัมพันธ์ ทีมอริยะสร้างได้ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐น.
๕. เดินเล่นอย่างมีสติ ทางเดินจงกรม แม่แหวนและคณะแม่ครู

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.
๖ กิจกรรมฟังกันด้วยหัวใจ ในการเลี้ยงด้วยความเข้าใจ และมองลูก อย่างที่ลูกเป็น (สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะนิสิตสาวิกาสิกขาลัย) เรือนอริยมรรค 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐น.
เดินป่าอย่างมีสติ (สำหรับเด็กอายุ ๗-๑๒ ปี) สถูปมนต์ ประภัสสร แม่โอ๊ะ + แม่ครูเอื้อมพร + สุภัสตา 

๑๕.๐๐น. -๑๖.๐๐น.
๗. กำลังใจ...สู่โรงเรียนพ่อแม่ และการกลับมาเยี่ยมชุมชนด้วยความเมตตา จากท่านพระอาจารย์ปสนฺโน ภิกขุ ณ วัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ธรรมศาลา พระอาจารย์ปสนฺโน ภิกขุ คุณยายจ๋า (แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐น.
๘. แตกหน่อ ต่อยอดก่อนกลับบ้าน (ในธรรมศาลา) สร้างสุขในบ้าน...บนหนทางอริยะ (สุขง่ายใช้น้อย-สุขเมื่อสร้าง-สุขเมื่อให้) วงกลมแห่งรักและนำเข้าสู่วงศาคณาญาติ (ส่งการบ้าน) ทุกกลุ่มกิจกรรมส่งการบ้านคุณยายจ๋าที่ธรรมศาลาพร้อมเสนอผลงาน
 ๑. กิจกรรมอายุ ๐-๔ ขวบ
 ๒. ซุ้มกิจกรรมภาวนากับ สุข ๓ ขั้น
 ๓. ศึกษาธรรมชาติ
 ๔.งานเยาวชน ธรรมศาลา คุณยายจ๋า (แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์...คลิกที่นี่..เพื่อสมัครกิจกรรมชุมชนวันหยุด โรงเรียนพ่อแม่