Form Register

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อมูลจิตประภัสสร

E-mail Print PDF

โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ทุนชีวิตของอริยชน...ที่พ่อแม่ให้ลูกได้
 
112เสถียรธรรมสถาน เป็นชุมชนที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักภาวนา ๔ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ธรรมอย่างครบถ้วน ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เน้นการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวและการตั้งครรภ์  โดยใช้หลักภาวนา๔ และให้ได้ทดลองปฏิบัติในวิธีการต่างๆ ที่จะอยู่กับโลกอย่างเป็นสุขมากขึ้นค่ะ 
ดูรายละเอียดในปฏิทินกิจกรรมนะคะ    จะเห็นว่าเราเน้น 'วิถีชีวิต' ประจำวัน คือ กินอยู่ดูฟัง ซึ่งจะมาเรียนรู้ซ้ำเดือนละครั้ง  แต่สดขึ้นเพราะมีประสบการณ์ตรงมากขึ้น  ที่สำคัญเพื่อให้รู้ว่าจะกลับไปทำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับตนเองอย่างไร  ส่วนช่วงความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์(ทางกาย) จะมีวิทยากรมาสอนตามหัวข้อที่กำหนดในปฏิทินกิจกรรม

เสถียรธรรมสถานได้จัดหลักสูตรอบรม ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ ในครรภ์’ เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน (ไปกลับ ๑ วัน) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

 
23วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัวและให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร
๒. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

 

กลุ่มเป้าหมาย
๑. พ่อแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่จำกัดอายุครรภ์ และตั้งใจมั่นที่จะลงทุนสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์ แก่ตนเองและครอบครัว
๒. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคม ที่ส่งเสริม การให้กำเนิดชีวิตด้วยจิตประภัสสร

ค่าสมัครหรือลงทะเบียน
ไม่มีค่าสมัครหรือลงทะเบียน เนื่องจากเป็นการอุทิศเวลาและแรงกายของทีมอาสาสมัครจิตประภัสสร    แต่ขอให้สมทบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๒ ส่วน คือ
๑. ค่าสมาชิก ค่าเอกสารและสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้  ๖๐๐ บาท /ครอบครัว(จ่ายเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)  
๒. ค่าอาหารกลางวันและน้ำปานะมื้อบ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท/คน  ส่วนท่านประสงค์จะทำบุญเพิ่มเติมสามารถทำบุญในธรรมศาลาหรือ ณ จุดลงทะเบียนได้ค่ะ

การแต่งคัว
กิจกรรมตลอดวันจะนั่งพื้น  กรณีท้องแก่อาจนั่งเก้าอี้ได้  จึงควรใส่กางเกง  ส่วนเสื้ออาจเป็นสีขาวหรือสีอื่นใด  เน้นความสุภาพเหมาะสมแก่กาละเทศะที่จะเรียนรู้ในสถานปฏิบัติธรรม  เช่น ไม่รัดรูป สั้นเหนือเข่า  คอกว้าง  ซีทรู   โปรดดูภาพประกอบ "การแต่งกาย" ที่เหมาะสม  แก่การภาวนากับลูกในครรภ์


วิถีชีวิตของชุมชน - จิตประภัสสร มีในทุกอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน

 

วิถีชีวิต ๑ วันกับจิตประภัสสร 

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ ตักบาตร (จัดที่นั่งเฉพาะสำหรับแม่จิตประภัสสร เหมือนงานวันยก สถูปมนต์ประภัสสร) เพื่อตักบาตรเสร็จก่อนแล้วเข้าร่วมรายการวิทยุ

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียน แม่อุ้ม/พ่อกฤษ

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ร่วมรายการวิทยุสาวิกา ศื่อเพื่อความเป็นอิสระและงดงาม 'พ่อให้ชีวิต......คือพ่อให้ทั้งหมด' รักพ่อ...บอกรักดังๆ คุณยายจ๋า: DJ คุณช่อผกาและพ่อเธนส

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ ภาวนากับบทเพลงแห่งสติ คุณยายจ๋า

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐  สนทนาประสาวงศาคณาญาติ 'ปฏิจจสมุปบาท : การจัดการอารมณ์และการสื่อสารเพื่อสร้างครอบครัวจิตประภัสสร'........จะเอ๋...บ๊าย บาย - ภาษามือ ...สื่อภาษาใจ โดยครูแอมและเยาวชน SOS คุณยายจ๋า

๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ อาหารอร่อย...เพราะกินหลายคน (มังสวิรัต)

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ นอนภาวนากับเสียงคริสตัลโบลว์ และ เดินเล่นอย่างมีสติ คุณยายจ๋า 

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ สนทนาประสาวงศาคณาญาติเรื่อง "พลังแห่งรักจากการให้นมแม่" รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ (ป้าต้อย)

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ Creative Movement กับระบำประภัสสร โดยครูแอม ครูแอม

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ อาหารว่างสุขภาพ (ดื่มเสร็จแล้วเข้ามานั่งในจุดที่เตรียมไว้เพื่ออธิษฐานจิต ตามประทีป และจุดเทียนถวายพระพร คุณยายจ๋า และทีมทำงาน

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ อธิษฐานจิต ตามประทีป จุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณยายจ๋า รับขวัญสมาชิกครอบครัวจิตประภัสสร

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ ลงทะเบียน แม่กัญจ์ 

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ พิธีรับขวัญ - ถ่ายรูป (ในหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับครอบครัวที่กำลังตั้งครรภ์) คุณยายจ๋า 

 

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ ...คลิกที่นี่..เพื่อสมัครกิจกรรม วีถีชีวิตชุมชนจิตประภัสสร